19 januari 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

9c. Mogelijke versoepelingen Verenigingfokreglement (VFR)

Voorstel 1:
Het bestuur van de BCN stelt voor de versoepeling in het Kynologisch Reglement van de
Raad van Beheer om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor
dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden) NIET over te
nemen in het VFR van de BCN.
Het bestuur is van mening dat dit niet persé bijdraagt aan in stand houden/verbeteren van
ons ras, aangezien er met een teef al vanaf 16 maanden mag worden gefokt.

Voorstel 2:
Het bestuur van de BCN stelt voor de versoepeling in het Kynologisch Reglement van de
Raad van Beheer dat een teef tijdens 1 loopsheid, door 2 verschillende reuen mag worden
gedekt WEL over te nemen in het VFR van de BCN.
Het bestuur acht dit geen belemmering in de gezondheid van de reu en/ of de teef en wil
deze mogelijkheid openhouden en ter verantwoordelijkheid en beoordeling van de
individuele fokker laten. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld ingezet worden als een dekking
met de 1e
reu niet goed loopt of als de fokker de combinatie van 2 reuen met de teef wil
uitproberen, zonder daar een extra nestje puppy’s voor te hoeven fokken. Bovendien kan
een fokker d.m.v. een dubbel-dekking de genetische diversiteit van het ras vergroten.

Aanleiding tot deze stemming
In de nieuwsbrief van 18 maart j.l. en in ons jaarverslag 2020 hebben we onze leden bericht
t.a.v. het ingaan van het nieuwe Verenigingfokreglement (VFR) en de wijzigingen daarin.
Helaas stonden daar – vanwege wat onduidelijkheden aan de kant van het bestuur – punten
t.a.v. het nieuwe VFR in die achteraf niet blijken te kloppen. Dit betreffen een 3-tal
wijzigingen die voortkomen uit wijzigingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van
Beheer:
1. De maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking
wordt verhoogd van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden)
2. Een teef mag niet door een halfbroer worden gedekt
3. Een teef mag tijdens 1 loopsheid, door 2 verschillende reuen worden gedekt
Als we uitgaan van wat er in onze Statuten en Verenigingfokreglement staat, zouden we alle
drie deze wijzigingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer moeten
overnemen, zonder ze in stemming te brengen in een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Zie verderop bij “achtergrondinformatie”.
Wij hebben hierover navraag gedaan bij de jurist van de Raad van Beheer. Als antwoord
ontvingen wij het volgende:

Wanneer de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer regels – die ook in het VFR zijn
opgenomen – aanscherpt, moet elke rasvereniging deze overnemen. Daarvoor is dan geen
besluit van de ALV van de betreffende vereniging nodig. Dit volgt uit artikel 1.3 VFR.
Uw vereniging kan ervoor kiezen om een versoepeling niet over te nemen en de oude regel
te laten staan. Dat hoeft u niet aan uw ALV voor te leggen. Er wordt immers niets gewijzigd.
Indien u het VFR wilt wijzigen binnen/ tot de versoepeling, zou u het wél aan uw ALV
moeten voorleggen.
Wat betekent dit voor de wijzigingen van het VFR van de BCN?
- Wijziging 2 is een aanscherping t.o.v. ons huidige VFR en is meegenomen in de
nieuwe versie van het VFR dat op dit moment ter beoordeling ligt bij de Raad van
Beheer.
- Wijziging 1 en 3 zijn een versoepeling ten opzichte van ons bestaande VFR. Deze zijn
op dit moment niet meegenomen in de nieuwe versie van het VFR dat ter
beoordeling ligt bij de Raad van Beheer. Deze wijzigingen worden dus niet direct
overgenomen, maar zullen in stemming worden gebracht op de ALV van 21 april a.s.
Mocht daar een wijziging uitkomen voor ons VFR dan zullen we deze verderop in het
jaar meenemen en het VFR opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de Raad van
Beheer.

Achtergrondinformatie
In onze Statuten Artikel 3, lid 1 wordt de verhouding van Beagle Club Nederland t.o.v. de
Raad van Beheer als volgt omschreven:
- De vereniging BCN ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement
en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder
voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen
besluiten van de Raad van Beheer.
In ons VFR is het volgende omschreven:
- Artikel 1, lid 3: Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de
Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement
(KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin
door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze
wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de
vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de
hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het
bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service