19 januari 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

6a. Ingekomen stukken van leden

Er zijn 2 ingekomen stukken van leden ontvangen voor de ALV.

BRIEF 1

Eindhoven, 3 april 2021.
Aan het Bestuur van de Beagle Club Nederland
BETREFT: Concept-Agenda ALV 21 April 2021 via ALV-online: agendapunt 6/ Ingekomen stukken van leden


Geacht Bestuur,
Hartelijk dank voor de nieuwe ledenpas en de leuke rugtas.
Met belangstelling wachten mijn echtgenote en ik de evenementen af.
In de opsomming daarvan in uw brief van 31 maart 2021 missen wij echter de Jonge
Hondendag.
Die dag hebben wij destijds met onze onlangs overleden Suus in 2008 bezocht.
Nu wij ons oriënteren op een nieuwe hond, mogelijk een pup, verheugen wij ons bij
voorbaat op de Jonge Hondendag. Destijds was het een buitengewoon geslaagd evenement:
niet alleen om de fokker, de heer Habraken uit St. Oedenrode, helaas ook overleden, daar
weer te ontmoeten, maar vooral ook de broers en zussen van Suus met de eigenaren etc. te
zien met de soms verrassend verschillende ontwikkelingen van de honden qua bouw en
karakter.
De vakkundige keuring die dag en de verslaggeving daarvan waren blijvend leerzaam
gedurende het gehele leven van Suus.


De Jonge Hondendag is daardoor een goed ijkpunt in de opvoeding en ontwikkeling van de
hond en vormt daarmee voor de vereniging en haar leden een echt hoogtepunt in de
jaarlijkse activiteiten.
Het is een voor de vereniging kenmerkend en waardevol evenement. Bovendien draagt het
ongetwijfeld bij in de ledenwerving en ledenbehoud.
Immers de ”pup= jeugd’ heeft ook hier de toekomst.


Kunt u ons vooruitlopend op de ontwikkelingen bij ons een overzicht sturen van de voor
2021 en mogelijk 2022 te plannen Jonge Hondendagen?

Hierbij verzoek ik u deze brief te behandelen als ingekomen stuk in de Algemene
Ledenvergadering van 21 april 2021.


Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Anneke en Joop Dat

 

BRIEF 2

Donderdag 8 april 2021

Betreft: ‘INGEKOMEN STUKKEN’ ALV-online 21-04-2021 -
Informatieverschaffing/ Stemmen ALV

Geachte bestuursleden van Beagleclub Nederland,
Met deze brief willen wij ondergenoemde leden van Beagleclub Nederland graag de volgende
punten voorleggen en verzoeken u vriendelijk aan ons hierover schriftelijk een antwoord te
geven.

INFORMATIEVERSCHAFFING:
In de Beaglebode van maart/april 2021 wordt in de ALV agenda voor 21 april 2021 bij
‘Voorgestelde besluiten’ punt 9a vermeld ‘Geschillencommissie.’
Echter wordt er in de Beaglebode verder geen inhoudelijke informatie verstrekt.
Na het bezoeken en verder zoeken op de website ontdekten wij het document Wel of niet een
eigen Geschillencommissie? - Beagle Club Nederland
https://beagleclub.nl/nieuws-van-het-bestuur/item/721-wel-of-niet-een-eigen-geschillencomm
issie.

Niet alle leden bekijken de facebookpagina of website op regelmatige en zorgvuldige wijze,
maar lezen mogelijk wel makkelijker de informatie in de Beaglebode.
Wij zien graag dat de informatie voor ‘alle’ Beagleclubleden tijdig en eenvoudig tot hun
beschikking zou moeten zijn en aangeboden dient te worden door de vereniging via al haar
communicatie kanalen.

Kan het bestuur van de Beagleclub aan deze vraag voldoen en de tijdige
informatieverschaffing in de toekomst verbeteren zodoende al haar leden te bereiken?

Kan het bestuur van de Beagleclub ons tijdens de ALV-online meer exacte uitleg geven over
de inhoud van het specifieke agendapunt Geschillencommissie?

STEMMEN ALV:
Als vervolg punt op bovenstaande zouden wij graag het volgende onder aandacht willen
brengen.
Heel fijn en complimenten aan het bestuur dat er deze ALV wel de mogelijkheid wordt
geboden om Online deel te nemen. Dank voor deze inzet.
Echter hebben wij wel een kritische kanttekening naar aanleiding van de te nemen besluiten
tijdens een ALV middels het ‘stemmen van leden.’

Op uw website https://beagleclub.nl/nieuws-van-het-bestuur/item/716-alv
vermeld u op 10 maart jl. het volgende, wij citeren:
“Helaas verschijnt deze Bode te laat om de leden alleen hierdoor tijdig te informeren over de
online ALV. De stukken zijn daarom ook geplaatst op de website van de Beagle Club
Nederland.”

Wij zijn hierdoor van mening dat u hiermee een groot deel van de leden van de Beagleclub
mogelijk uitsluit. Leden die geen facebook hebben of gebruiken, leden op facebook die
wellicht dergelijke nieuwsberichten niet op hun tijdlijn ontvangen, en leden die niet of niet
regelmatig de website van Beagleclub Nederland bezoeken.

Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid tot stemmen tijdens een ALV.
Een stemming kan pas geldig zijn wanneer alle leden via alle communicatie kanalen van de
vereniging op juiste wijze zijn geïnformeerd.

Hoe kan een ALV stemming en daarmee de ALV-online op 21 april aanstaande hiermee als
geldend worden verklaard als niet alle leden volledig en tijdig op de hoogte worden gebracht
en daardoor niet kunnen deelnemen aan een algemene ledenvergadering?

Ons voorstel is dat voorgestelde besluiten voor de ALV-online d.d. 21 april wel worden
besproken maar besluiten voor definitieve stemming door leden worden verplaatst naar een
volgende ALV.
Met alle bijbehorende en benodigde informatie die tijdig is aangeboden zodat leden weten
hoe en waarop te stemmen.

Als leden van Beagleclub Nederland zien wij graag spoedig een schriftelijke reactie tegemoet
van het bestuur op bovenstaande, per e-mail met CC ondergetekenden, en doen hierbij het
vriendelijk verzoek om deze brief als agendapunt te behandelen tijdens de ALV.

Hopende het bestuur hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Manon Ruardy
Marco Bremmer
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service