23 januari 2019

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Jaarverslagen 2017

Dit zijn de jaarverslagen van 2017 van het bestuur en van de commissies van de Beagle Club Nederland (BCN).

Jaarverslagen 2017

  

Bestuur

Het bestuur heeft dit jaar acht keer vergaderd en wel op de volgende datums: 11 januari, 8 februari, 8 maart , 19 april, 10 mei, 6 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017.

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt alle ingekomen post (e-mail) behandeld, beleid voor de activiteiten uitgestippeld en de landelijke regelgeving besproken.
Tijdens enkele vergaderingen hebben we samen gezeten met de Nederlandse Brakken Club om het onderzoek voor de mogelijke samenwerking uit te werken en te bespreken.
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 5 april hebben we een stemming gehouden om al onze fokdieren te testen op MLS. Er is door 21 mensen gestemd en met 19 vóór het testen van alle fokdieren op MLS en twee tegen, is het voorstel aangenomen.

Bestuur
Petra Schmitz is benoemd als bestuurslid evenementen, Tjalling Kamstra (penningmeester) was periodiek aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Tijdens de ALV is hij ook unaniem herkozen.

In 2017 hebben we gezamenlijk het secretariaat bemand, maar in september hebben we een nieuw ad interim bestuurslid mogen verwelkomen, Letty van de Berg, zij heeft het secretariaat op zich genomen.
In oktober hebben we nog een nieuw ad interim bestuurslid mogen verwelkomen, Mariel Koch. In overleg hebben we de functies binnen het bestuur aangepast.
In de ALV van 11 april 2018 zullen we de leden de voordracht doen om: Letty van de Berg te benoemen als bestuurslid Offline Media en Maarten Schmeitz te benoemen als Online Media en Mariel Koch te benoemen als bestuurslid secretariaat.

Kynologische zaken

In 2017 is de Kynologische Commissie tweemaal bij elkaar gekomen.

Zoals ieder jaar worden dan onder andere de resultaten van de Jongehondendagen besproken en wordt het bestuur geadviseerd over de resultaten. Waar nodig hebben fokkers een advies gekregen om een eventuele combinatie niet te herhalen.

Er zijn drie fokkersbijeenkomsten gehouden, twee in de vorm van een overleg en één in de vorm van een lezing door Dr. Paul Mandigers, werkzaam bij de Universiteit Utrecht op het gebied van neurologie.
Dr. Mandigers hield een lezing over DNA onderzoek- IGS ( Imerslund-Gräsbeck Syndrome- NCCD ( Neonatal Cerebellar Cortical DegenarationLafora en MLS ( Muscalin –Lueke Syndrome).

Tijdens het overleg met de fokkers in december hebben de fokkers een stemming gehouden over de volgende testen: IGS, NCCD en Lafora. Het besluit van de fokkers is om het testen voor alle fokdieren op NCCD voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2018.
Daarnaast is er besproken om de Jongehondendag welke nu twee keer per jaar wordt gehouden, vanaf 2018 alleen in juni te houden.

w.g. Arno Ellens ( bestuurslid Kynologische zaken)

Media

De media van de BCN hebben tot doel om fokkers, leden en niet-leden te voorzien van informatie over de Beagle en de BCN.

Beagle Bode
Voor de Beagle Bode zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Dit kan zijn door: correctiewerk, verslagen, foto’s maken van evenementen etc. Hiervoor kun je altijd met ons contact opnemen.

Website
Afgelopen jaar heeft de website 78.798 bezoekers gehad. Dit is 5% minder dan het jaar 2016. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren dat er steeds meer mensen via Facebook het nieuws volgen.Deze 79.000 bezoekers hebben ongeveer 286.000 pagina’s bezocht. De meest bezochte pagina’s zijn: Erkende Fokkers (48.000 (17%)), Ras en Puppy -informatie (25.000 (9%)), Herplaatsing (14.000 (5%)).

Ook de Facebookpagina heeft een groei gemaakt momenteel hebben we meer dan 2675 ’likes.

w.g. Maarten Schmeitz 

Pup en Rasinformatie

Er komen veel aanvragen binnen voor een Beaglepup maar er zijn geen lijsten van fokkers om een pup te bemiddelen  omdat de fokkers de pups zo kwijt zijn. Een heel enkele keer kunnen bemiddelen.
Wel wordt er veel gevraagd naar een brochure over de Beaglepup. Mischien een idee om die te maken dan kunnen wij nog meer service bieden.

w.g. Wiebe Oosterhof

Ledenadministratie

In het algemeen zien we een licht dalende trend over het totale ledenaantal. In 2017 zijn er 229 aanmeldingen ontvangen echter stonden daar 257 opzeggingen tegenover.
Hierbij moet vermeld worden dat van de inschrijvingen die via de fokkers binnengekomen zijn ongeveer 17% lid blijft van de club.

w.g. Lilian Koolen

Beagle Boetiek

In 2017 zien we een kleine daling van de omzet ten opzichte van 2016. De omzet van de boetiek is uitgekomen op € 3188,-.
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest om het assortiment van de Beagle Boetiek te vernieuwen, ook dit zullen we in 2018 blijven doen. Afgelopen jaar hebben we de kosten kunnen verlagen, dit zullen we komend jaar verder proberen door te trekken.

In navolging van 2016 hebben we wederom op een evenement gestaan dat buiten de BCN georganiseerd was. Een leuk initiatief om zo met een hele grote groep Beagles te gaan wandelen in Elsloo, Zuid-Limburg. Voor komend jaar staat er nog niets extra’s op, maar wie weet komt dat nog.

We gaan wederom proberen om de daling van de omzet van afgelopen jaren een positieve wending te geven. Er wordt gekeken om de Beagle Boetiek meer op de kaart te zetten en hopen op die manier meer klanten te trekken.
Tot snel in de webshop of op een van de evenementen van de BCN.

w.g. Ivo Frenken

Herplaatsing

De werkwijze die de BCN hanteert, is dat de herplaatsing een service is voor leden van de BCN. Men dient een half jaar lid te zijn alvorens men een hond kan aanbieden voor herplaatsing. Eén van de redenen hiervoor is dat wij niet willen dat de BCN de herplaatsservice moet verlenen aan mensen die ‘even’ lid worden om zo hun hond eenvoudig (en goedkoop) te kunnen herplaatsen.
Sinds 2014 kan men wél honden zonder stamboom aanbieden, dit omdat de BCN een vereniging is van alle Beagles (mét en zonder stamboom) en het leek vreemd dat alleen stamboomhonden voor herplaatsing in aanmerking komen. Het is immers een service voor alle leden.

In 2017 zijn er geen Beagles herplaatst. Er is één hond aangeboden, maar uiteindelijk hebben de baasjes zelf een nieuw thuis gevonden voor deze Beagle.

Van de 20 Beagles welke zijn aangeboden voor herplaatsing, voldeden de eigenaren niet aan de eis van het lidmaatschap. Wij hebben deze mensen (en honden) dus niet verder kunnen helpen.

137 Gezinnen hebben zich aangemeld om een herplaatser op te nemen. Hiervan staan er nog 80 op de wachtlijst. De anderen hebben aangegeven via een andere weg een hond te hebben gevonden, soms een Beagle maar vaak ook een heel ander ras. Of zij hebben aangegeven toch geen hond te willen.

Marieke van der Weide

Helpdesk

Er werd dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de helpdesk. Zowel via de mail als per telefoon wist men de helpdesk te vinden. De vragen gaan over de aanschaf van een Beagle, tot het doorgeven van een verhuizing.
Wij hopen ook in 2018 de mensen die belangstelling hebben of vragen hebben over de Beagle te kunnen helpen met onze antwoorden.

Namens het bestuur,
Maarten Schmeitz Bestuurslid Media

Financieel jaarverslag 2017

Het jaar 2017 hebben we gelukkig met een positief saldo van € 1.642,18 afgesloten.
De volgende zaken waren o.a. van invloed op het saldo

  • De ontvangen contributie is wederom afgenomen t.o.v. vorig jaar.
  • De spaarrekeningen leveren steeds minder rente op.
  • De Beagle Boetiek heeft minder opgebracht.
  • De Kampioenschapsclubmatch is duurder uitgevallen.
  • Meer aankeuringen dan vorig jaar.
  • Door de Beagle Bode bij een andere drukker te laten drukken is deze 25% goedkoper.

Voor komend jaar gaan we kijken of op verzendkosten kunnen bezuinigen door dit door Sandd te laten verzorgen.
We hebben een sluitende begroting gemaakt zonder prijsverhogingen door te voeren en reserves aan te hoeven aanspreken.
We hopen dat dit voldoende is voor de begroting van 2018 om deze uiteindelijk positief af te kunnen sluiten.
De begroting voor 2018 ziet het Bestuur als realistisch maar ook zeer uitdagend. 

Namens het Bestuur
Tjalling Kamstra
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

-7,45 €22,50 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service