04 februari 2023

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

BRANDBRIEF VAN HET BESTUUR!

BRANDBRIEF VAN HET BESTUUR!

Heb jij het hart op de juiste plaats en het beste voor met de Beagle Club Nederland (BCN)? Denk je dat je een constructieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de BCN?

Is het nemen van verantwoordelijkheden je niet vreemd of wil je bestuurlijke ervaring opdoen? Of heb je goede ideeën en zin en tijd in de uitvoer daarvan te steken?

Kom dan het bestuur van de BCN versterken!

Wij als huidig bestuur zijn met spoed op zoek naar een secretaris (m/v) en een bestuurslid media. Kijk voor alle openstaande vacature’s op onze website. (https://www.beagleclub.nl/algemeen/bestuur)

Momenteel is, als gevolg van onderbezetting,  de druk binnen het huidige bestuur erg hoog. Voor de meeste bestuursleden komt alles wat ze voor de club doen boven op hun dagelijkse baan.

Mocht er op termijn geen versterking bij komen dan is het zelfs mogelijk dat het bestaan van de club in het gedrang komt. Mocht er door een onvoorziene oorzaak nog een bestuurslid wegvallen dan kunnen we het bestaan van de club niet meer garanderen.

Mocht je interesse hebben m.b.t. een bestuursfunctie neem dan contact op met de voorzitter via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het bestuur,

Sierdtje Oosterhof

Voorzitter

 

Taakomschrijving bestuurslid media

Handelen conform artikel 15 huishoudelijk reglement Beagle Club Nederland:

Zorgdragen voor het 4x per jaar verschijnen van het orgaan van de vereniging ‘De Beagle Bode’.
-  Het bepalen in overleg met het bestuur van de omvang, vormgeving van De Beagle Bode in overlegmet de redactiecommissie
-  Het bepalen in overleg met het bestuur van de inhoud van ‘De Beagle Bode’ in samenwerking met deredactiecommissie.
-  Eindredactie van het verenigingsorgaan ‘De Beagle Bode’
-  Het benoemen van een redactiecommissie.
-  Het aansturen van de redactiecommissie
-  Het (laten) bewaken van de begroting t.b.v. De Beagle Bode
-  Het vastleggen van advertentietarieven
-  Bewaken en (her)ijken van redactiestatuut
-  Zorg dragen dat alle relevante stukken per periode er in komen, denk aan Beagle Spektakel, Jongehondendag e.d.
-  In samenwerking met het bestuur wijzigingen aanbrengen in de Beagle Bode

 

Taakomschrijving secretaris

Zoals omschreven in het huishoudelijk reglement:

  1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
  2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de AlgemeneVergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

  3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.

  4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.

  5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

  6. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorgvoor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.

  7. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht.

  8. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

Persoonlijke aanvulling

- Het doorsturen van inkomende post of e-mail naar de juiste persoon of commissie.
- Het archiveren van stukken.
- Het bijhouden van een overzichtelijke back-up op de computer.
- De inkoop van materiaal benodigd voor de functie.
- Vaak eerste aanspreekpunt voor mensen die via post of mail reageren.
- Eerste aanspreekpunt van de Raad van Beheer
- Beslissingsbevoegd als lid van het dagelijks bestuur
- Bemannen van het secretariaat tijdens verschillende activiteiten.
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service